Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miasto Kalisz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w którym uczestniczy Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.

Źródło dofinansowania:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu: 12 516 626,04 zł, w tym koszt kwalifikowalny: 10 887 340,04 zł.

Dotacja bezzwrotna:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 9 254 239,03 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

Planowane zakończenie projektu: czerwiec 2018 r.

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych wysokospecjalistycznych pracowni w szkołach i placówkach w Kaliszu.

Cele szczegółowe:

- poprawa standardów bazy edukacyjnej i jej dostosowanie do potrzeb nowoczesnej gospodarki,

- poprawa dostępu do obiektów infrastruktury edukacyjnej i poszczególnych kierunków kształcenia,

- rozszerzenie oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego i ustawicznego,

- stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy kadr kształcenia ustawicznego i zawodowego,

- wypracowanie wspólnych zasad racjonalnego wykorzystywania ośrodków edukacyjnych AKO,

- rozpoczęcie zintensyfikowanej współpracy z regionalnymi pracodawcami, promocja kształcenia zawodowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania inwestycyjne w infrastrukturę 5 szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w Kaliszu, obejmujące rozbudowę, przebudowę, modernizację oraz adaptację pomieszczeń wraz z zakupem wysokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Projektem objęte są następujące kaliskie szkoły i placówki: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Zespół Szkół Techniczno – Elektronicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Planowane efekty:

Rezultaty:

- liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 1908 osób,

Produkty:

- zwiększenie potencjału infrastruktury edukacyjnej - utworzenie dodatkowych 360 miejsc,

- liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego - 6 (32 pracownie).

Informacje o projekcie http://www.mapadotacji.gov.pl

Plakat informacyny zobacz plakat